Europejski wstrząsoodporny ciśnieniomierz klasy premium z technologią magnetycznego portu, który pozwala na szybką i nieawaryjną metodę wymiany mankietu ciśnieniomierza. CIŚNIENIOMIERZ DOSTĘPNY W 4 KOLORACH z różnymi rozmiarami mankietów.


POTWIERDZAM, ŻE JESTEM UŻYTKOWNIKIEM PROFESJONALNYM
Zawartość strony przeznaczona jest dla profesjonalnych użytkowników wykonujących zawody medyczne lub zajmujących się używaniem bądź obrotem wyrobami medycznymi w ramach czynności zawodowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP DLA LEKARZA

1. DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w Serwisie internetowym sklepdlalekarza.com jest spółka pod firmą SKLEP DLA LEKARZA Sp z o.o. z siedzibą w Dabrówce (gm. Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie), ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dąbrówka (adres korespondencyjny: ul. Junikowska 64, 60-163 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000781158, NIP 7773348909, REGON 383062056, kapitał zakładowy 5.000 złotych.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 3. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie innych jego danych;
 4. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym adres IP;
 5. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 6. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Ponadto, w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych lub marketingowych, Administrator może przetwarzać także dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu i o czynnościach podejmowanych w ramach Serwisu.
 8. Dane przetwarzane są wyłącznie w formie elektronicznej.
 9. Do danych osobowych gromadzonych w Serwisie dostęp mają jedynie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie Administratora.
 10. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i oświadcza, że dokłada starań dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Administrator wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności:
 11. dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 12. dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, znajdujących w pomieszczeniach, do których wstęp mają wyłącznie upoważnione osoby.
 13. Nad przestrzeganiem zasad i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych czuwa Administrator.
 14. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu sklepdlalekarza.com.

2. CELE, PODSTAWY I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie określonym w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu wykonania Umowy Sprzedaży oraz w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także w celu ułatwienia i ulepszenia sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
 2. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę informatyczną, firmom spedycyjnym i kurierskim oraz bankom i operatorom płatności.
 3. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, a po jego upływie mogą być również przechowywane przez okres, w którym Użytkownik może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku ze świadczeniem tych usług (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych. W tym przypadku przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz zadośćuczynienie obowiązkom wynikającym z przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykorzystania niektórych funkcji Serwisu.
 5. Ponadto, jeśli przy wejściu na stronę Serwisu Użytkownik wyraził zgodę w ramach informacji o plikach cookies przetwarzanych na stronie, wyskakującej na stronie, Administrator będzie przetwarzać jego dane osobowe w celach statystycznych i marketingowych. W tym przypadku, przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie zgody Użytkownika. Podanie danych dla tych celów jest dobrowolne. Odbiorcami takich danych mogą być dostawcy rozwiązań informatycznych, w tym plików cookies, używanych w ramach Serwisu. Pliki cookies z uwagi na świadczenie usługi związanych z Serwisem są przekazywane do Google Analytics (Google LLC), a także podmiotów obsługujących serwis Facebook i oprogramowanie Hotjar. Google LLC wykorzystuje pliki cookie w celu identyfikacji sesji – pliki w zakresie przekazywanym do Google LLC nie przechowują i nie przesyłają żadnych danych osobowych. W przypadku jeśli dane są przekazywane do podmiotu z państwa trzeciego, Administrator zapewnia, że przekazywanie odbywa się do państwa, co do którego Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, a gdy taka sytuacja nie ma miejsca Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych, w tym poprzez zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne.
 6. Administrator przetwarza także dane osobowe osób składających u niego zamówienia bez wykorzystania Serwisu. Dane takie są przetwarzane w celu wykonania zawartej z takimi osobami umowy sprzedaży. Postanowienia §2 ust. 2 i 3, a także §4 ust. 1 -2 i 4-6 niniejszej Polityki Prywatności stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio, z zastrzeżeniem, że osobie, której dane dotyczą w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do przenoszenia danych.

3. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji. Stosowanie plików cookies służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również może służyć celom reklamowym – dostarczania Użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowolnienie działania Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 8. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

4. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 2. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku przetwarzania danych do celów reklamowych lub statystycznych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Realizacja praw Użytkownika następuje na jego żądanie przesłane na adres lub adres e-mail podany w pkt 3.1. Regulaminu Serwisu.
 5. Realizacja prawa do usunięcia danych polega na usunięciu danych bez zbędnej zwłoki, w tym na usunięciu danych z rejestrów prowadzonych przez Administratora, zgodnie z przepisami prawa.
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w tym w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem Użytkownik naruszył wiążący go Regulamin, niniejszą Politykę Prywatności lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Przeniesienie danych osobowych realizowane jest w następujący sposób:
  1. Administrator przenosi dane w sposób „ustrukturyzowany”, „powszechnie używany” oraz „nadający się do odczytu maszynowego” tj. w formatach XML, JSON, CSV;
  2. jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownikowi w danej sytuacji prawo do przenoszenia danych osobowych nie przysługuje i w związku z tym nie zamierza podejmować działań w związku z żądaniem Użytkownika, jest informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań.


ver. 1.04. z dnia 4 luty 2022 roku

Wcześniejsze wersje dokumentów można znaleźć pod adresem:
https://sklepdlalekarza.com/pl/content/category/9-dokumenty-archiwalne


Kategorie