Europejski wstrząsoodporny ciśnieniomierz klasy premium z technologią magnetycznego portu, który pozwala na szybką i nieawaryjną metodę wymiany mankietu ciśnieniomierza. CIŚNIENIOMIERZ DOSTĘPNY W 4 KOLORACH z różnymi rozmiarami mankietów.


POTWIERDZAM, ŻE JESTEM UŻYTKOWNIKIEM PROFESJONALNYM
Zawartość strony przeznaczona jest dla profesjonalnych użytkowników wykonujących zawody medyczne lub zajmujących się używaniem bądź obrotem wyrobami medycznymi w ramach czynności zawodowych.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP DLA LEKARZA

1. [definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego SKLEP DLA LEKARZA oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego SKLEP DLA LEKARZA, udostępniony w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem www.sklepdlalekarza.com w formie umożliwiającej jego wydruk i przechowywanie;

Serwis – serwis internetowy służący do świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.sklepdlalekarza.com, w ramach którego prezentowany jest Towar Sprzedawcy;

Sprzedawca – sklepdlalekarza.com jest spółka pod firmą SKLEP DLA LEKARZA Sp z o.o. z siedzibą w Dabrówce (gm. Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie), ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dąbrówka (adres korespondencyjny: ul. Junikowska 64, 60-163 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000781158, NIP 7773348909, REGON 383062056, kapitał zakładowy 5.000 złotych;

Użytkownik – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Indywidulany lub Konsument, korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;

Przedsiębiorca – oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która to umowa posiada dla tej osoby charakter zawodowy.

Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – utworzone przez Użytkownika i prowadzone w systemie informatycznym przez Sprzedawcę konto, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są podane przez Użytkownika dane oraz za pomocą którego Użytkownik może m.in. dokonywać zakupu Towarów, przeglądać historię zamówień oraz zarządzać danymi;

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta;

Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który utworzył Konto;

Login – adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta;

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie;

Towary – produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, które mogą stanowić przedmiot Zamówienia Klienta, których opis umieszczony jest w Serwisie poniżej zdjęcia Towaru;

Usługi – usługi prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, których sprzedaż jest możliwa w drodze indywidualnych negocjacji, których opis umieszczony jest w Serwisie;

Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczna jest lista wybranych przez Użytkownika do zakupu Towarów, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów;


Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane Sprzedającemu za pośrednictwem Serwisu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są wybrane przez Użytkownika Towary;

Klient – Użytkownik, z którym zawarta została Umowa Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa, do której zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Klientem dochodzi w trybie wskazanym w Regulaminie, której przedmiotem są Towary;

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dni Kalendarzowe – wszystkie dni w roku z uwzględnieniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawa Towaru - umowa przewozu dotycząca Towarów objętych Umową Sprzedaży;

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

2. [postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

3. [dane kontaktowe]

3.1. Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres: ul. Junikowska 64, 60-163 Poznań, adres e-mail: sklep@sklepdlalekarza.pl, numer telefonu: 61 670 31 96; 61 810 75 01; infolinia 801 79 80 81, numer rachunku bankowego: 59 1750 0012 0000 0000 4110 8029.

3.2. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w pkt 3.1. powyżej.

3.3. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą w godzinach od 8 do 16 w Dni Robocze.

4. [wymagania techniczne]

4.1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień, niezbędne są:
− urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i nowoczesną , bieżąco uaktualnianą przeglądarką internetową typu: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Edge, Safari na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px, ;

− aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku zakładania Konta lub składania Zamówień.

4.2. Używanie oprogramowań innych aplikacji, mających wpływ na funkcjonalności przeglądarek wymienionych w pkt 4.1. powyżej może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, dlatego rekomenduje się wyłączenie takich oprogramowań na czas korzystania z Serwisu.

5. [informacje ogólne]

5.1. Sprzedawca, jako administrator Serwisu, świadczy na rzecz jego Użytkowników następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

  1. usługę wyświetlania treści, umożliwiającą przeglądanie asortymentu Sprzedawcy (Towarów i Usług), obliczanie ceny Towarów oraz kosztów Dostawy Towaru,
  2. usługę umożliwienia składanie Zamówień,
  3. usługę rejestracji i administrowania Kontem.


5.2. Użytkownik powinien:

  1. korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. powstrzymywać się od dostarczenia treści o charakterze bezprawnym, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. powstrzymywać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe jego funkcjonowanie, przez którą należy rozumieć w szczególności:

− ingerencję w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwianie korzystania z niego;
− ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu,
− rozsyłania za pośrednictwem Serwisu lub umieszczania w nim niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
− korzystać z Serwisu wyłącznie dla swojego użytku.

5.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą Wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5.4. W przypadku, gdy Serwis nie działa prawidłowo, pojawiają się błędy lub problemy techniczne, Użytkownik powinien zgłosić taką okoliczność Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

5.5. Wszelkie treści opublikowanie w Serwisie, w tym m.in. znaki towarowe, zdjęcia oraz opisy Towarów lub Usług, podlegają ochronie prawnej, a korzystanie z nich poza wyświetlaniem ich w Serwisie wymaga zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.6. Umowa dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wyświetlania treści jest zawierana na czas wyświetlania przez Użytkownika Serwisu i nie wiążą się z nią żadne zobowiązania po stronie Użytkownika.

6. [zakładanie Konta w Serwisie]

6.1. Utworzenie Konta jest nieodpłatne i wymaga rejestracji. Rejestracja polega na dokonaniu następujących czynności:

- wypełnienie znajdującego się w Serwisie Formularza Rejestracji dostępnego po kliknięciu w ikonę „Zaloguj się” oraz „Stwórz Konto”, po uprzednim podaniu adresu e-mail przez Użytkownika;
- dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,
- złożenie oświadczenia CAPTCHA „Nie jestem robotem” poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,
- klikniecie w ikonę „Zarejestruj się”.

6.2. W wyniku prawidłowej rejestracji, Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, czego potwierdzeniem jest wiadomość powitalna wysłana na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail.

6.3. Konto dostępne jest po zalogowaniu. Loginem jest podany przez Zarejestrowanego Użytkownika przy rejestracji adres e-mail. Logowanie następuje poprzez podanie loginu i wybranego przy Rejestracji hasła, a następnie kliknięciu w ikonę „Zaloguj się” po uprzednim złożeniu oświadczenia CAPTCHA „Nie jestem robotem” poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru.

6.4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Użytkownik ustanawia przy rejestracji hasło dostępu składające się minimum z 5 (pięciu) znaków. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem.

6.5. Zarejestrowanym Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna będąca Przedsiębiorcą, Przedsiębiorcą Indywidualnym albo Konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


6.6. Użytkownikiem może być każdy Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Indywidualny albo Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnej, przy czym w przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi na rzecz Użytkownika wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej może dokonywać wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6.7. Z momentem utworzenia Konta pomiędzy Sprzedawcą a Zarejestrowanym Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

6.8. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich zamieszczonych na jego Koncie danych za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.

6.9. Usunięcie Konta, a co za tym idzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jest możliwe dla Zarejestrowanego Użytkownika w każdym czasie i wymaga przesłania żądania usunięcia Konta z adresu e-mail podanego przez Użytkownika na adres e-mail Sprzedawcy podany w pkt 3.1. powyżej lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w pkt 3.1. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres wypowiedzenia kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło przesłanie żądanie usunięcia Konta. Okres ten stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Zarejestrowanego Użytkownika wynikający z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Rejestracji i administrowania Kontem.

7. [Towary i Usługi]

7.1. Towary prezentowane w Serwisie są nowe. W przypadku prezentowania w Serwisie Towarów używanych, informacja o tym zawarta jest w opisie Towaru.

7.2. W razie wątpliwości informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Towarów lub Usług w zadeklarowanej przez Klienta ilości.

8. [składanie Zamówień]

8.1. Przeglądanie asortymentu nie wymaga utworzenia Konta w Serwisie. Składanie Zamówień możliwe jest po utworzeniu Konta albo poprzez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez utworzenia Konta.

8.2. Do zapoznania się z Towarami służy moduł wyszukiwania produktów.

8.3. Ceny w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar/Towary oraz koszt Dostawy Towaru (opłata za transport, dostawę i opłaty pocztowe), o której Użytkownik jest informowany w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, przed wyrażeniem woli związania się Umową Sprzedaży.

8.4. Wybór Towaru następuje poprzez wybranie przez Użytkownika opcji „Dodaj do koszyka”, po określeniu ilości Towaru. Towar zostanie wówczas dodany do Koszyka, w którym można zaktualizować ilość Towaru, wpisując żądaną liczbę albo usunąć Towar.

8.5. Po skompletowaniu Koszyka, a przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru metody dostawy Towaru oraz sposobu płatności, mając możliwość przedstawienia swoich uwag do składanego Zamówienia oraz uzupełnia swoje dane, w tym dane adresowe. W przypadku Zarejestrowanych Użytkowników możliwe jest dokonanie Zamówienia z wykorzystaniem danych podanych przy rejestracji. Użytkownicy będący Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi są zobowiązani do złożenia oświadczenia czy są profesjonalistami medycznymi, weterynaryjnymi lub kosmetycznymi, co wynika z ich przedmiotu działalności ujawnionego w CEiDG. Złożenie takiego oświadczenia oznacza, że zawarta w wyniku Zamówienia Umowa Sprzedaży traktowana będzie jako posiadająca dla Klienta charakter zawodowy.

8.6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz sposobów płatności znajdują się w Serwisie.

8.7. Zamówienie następuje poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, po uprzednim dokonaniu akceptacji Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

8.8. Informacja z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość i zawierająca informację o przedmiocie Zamówienia, jego cenie wraz z podatkami oraz cenie Dostawy Towaru jest automatycznie przesyłana przez Serwis na podany przez Klienta adres e-mail. W załączniku do tej informacji wysyłanej do Konsumentów znajdować się będzie tekst Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.9. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność wybranych przez Klienta Towarów. W razie braku dostępności wybranych przez Klienta Towarów, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w zakresie niedostępnych Towarów. Prawo to Sprzedawca może wykonać w okresie 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży. O skorzystaniu z prawa odstąpienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail podanej przy składaniu Zamówienia, a wszelkie uiszczone przez Klienta opłaty związane z Towarem, co do którego nastąpiło odstąpienie, zostaną mu zwrócone. Sprzedawca może uzgodnić z Klientem akceptację przez niego Towaru równoważnego w miejsce Towaru, którego dotyczy odstąpienie.

8.10. Zamówienia można składać przez 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.

8.11. Użytkownik, który jako sposób płatności wybrał „Płać z Przelewy24” zobowiązany jest uiścić cenę za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu 3 Dni Roboczych, następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. W przypadku opóźnień w płatności, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, podać przewidywany termin złożenia dyspozycji przelewu oraz oczekiwać odpowiedzi.

8.12. Użytkownik, który jako sposób płatności wybrał „Zapłać przelewem” zobowiązany jest uiścić cenę za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu 3 Dni Roboczych następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. W przypadku opóźnień w płatności, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, podać przewidywany termin złożenia dyspozycji przelewu oraz oczekiwać odpowiedzi.

8.13. W przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt 8.11 i 8.12 powyżej, Sprzedawca wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do opłacenia Zamówienia, wynoszący co najmniej 3 Dni Robocze, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu, a także w razie nieopłacenia Zamówienia w dodatkowym terminie – informacja o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostanie wysłana Klientowi na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia.8.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

8.15. Umowa Sprzedaży zawierana jest do czasu dostarczenia Zamówienia. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Sprzedaży to czas do momentu zapłaty za Zamówienie.

9. [dostawa]

9.1. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

9.2. Dostawa Towaru świadczona jest przez podmiot trzeci na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, udostępnionym przez firmę transportową:

- Poczta Polska S.A. http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2012/07/Regulamin_swiadczenia_powszechnych_uslug_pocztowych.pdf
- DPD Strefa Paczki sp. z o.o. https://www.dpd.com.pl//content/download/1535/13888/file/Regulamin-krajowy.pdf- Inpost S.A. https://inpost.pl/regulaminy.
- DHL https://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/pl/express/pl/shipping/terms_conditions/dhl_express_terms_conditions_domestic_pl_pl.pdf

9.3. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy (opłata za transport, dostawę i opłaty pocztowe), są podane Klientowi w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, przed wyrażeniem woli związania się Umową Sprzedaży. Koszty Dostawy są uzależnione od wymiarów oraz wagi Towaru.

9.4. Odbiór osobisty w sklepie zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Junikowskiej 64 jest nieodpłatny.

9.5. Jeżeli Klient wybrał sposób Dostawy Towaru inny niż odbiór osobisty w sklepie, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie do 15 Dni Roboczych, w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin. Termin wysyłki liczy się od daty powiadomienia o zawarciu Umowy Sprzedaży w sposób wskazany w pkt 8.8 powyżej.

9.6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru w sklepie, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 15 Dni Roboczych, liczonym od dnia powiadomienia o zawarciu Umowy Sprzedaży w sposób wskazany w pkt 8.8 powyżej, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9.7. W przypadku braku Towaru w magazynie, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta i wskaże nowy termin wysyłki Towaru lub gotowości do odbioru.

9.8. O wysyłce Towaru lub gotowości do jego odbioru, Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na podany przez niego adres e-mail.

9.9. Sprzedawca zastrzega możliwość dostawy Towarów osobnymi partiami, bez naliczania dodatkowych opłat.

9.10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania lub Towaru w trakcie Dostawy należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności przedstawiciela firmy transportowej, zgodnie z regulaminem firmy transportowej. Szczegółowe wskazania dotyczące odbioru przesyłki od firmy transportowej oraz zgłaszania szkód Sprzedawcy znajdują się w Serwisie w zakładce Bezpieczny odbiór przesyłek
https://sklepdlalekarza.com/pl/content/42-bezpieczny-odbior-przesylki.

10. [reklamacje dotyczące Towarów]

10.1. Sprzedawca sprzedaje Towary wolne od wad.

10.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru Klient ma prawo do reklamacji, w tym w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady zawarte w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony Umowy Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

10.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w pkt 3.1. niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy.

10.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że uznał żądanie za uzasadnione.

10.5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres wskazany w pkt 3.1. niniejszego Regulaminu.

10.6. W przypadku, gdy Towary objęte są gwarancją producenta, informacja o jej udzieleniu zawarta jest w opisie Towaru w Serwisie, Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru.

11. [prawo odstąpienia]

11.1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

11.2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru.

11.3. Aby skutecznie odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży należy wysłać do Sprzedawcy przed upływem powyższego terminu oświadczenie o odstąpieniu pocztą lub na adres e-mail wskazany w pkt 3.1. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może skorzystać ze stanowiącego Załącznik [1] do niniejszego Regulaminu formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail, Sprzedawca przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiej informacji pocztą elektroniczną.

11.4. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie obejmującym korzystanie z Konta, Użytkownik traci uprawnienia do korzystania z Konta.

11.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty Dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraził zgodę na zwrot płatności w inny sposób.

11.6. Towar objęty oświadczeniem Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinien zostać przekazany lub odesłany Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 3.1. powyżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny odeśle Towar przed upływem 14 dni.
Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.7. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie występuje w przypadku Towarów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania przez Konsumenta lub przez Przedsiębiorcę Indywidualnego nie można zwracać ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny otworzył opakowanie po dostarczeniu.

12. [ochrona danych osobowych]

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Klientów na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zamieszczonej w Serwisie Polityki Prywatności.

13. [prawa i obowiązki Użytkownika]

13.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

13.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.

14. [reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych]

14.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w pkt 3.1. powyżej.

14.2. Reklamacja powinna zawierać:

− opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości;
− dane kontaktowe składającego reklamację.

14.3. Sprzedawca rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, jakim została złożona.

15. [pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

15.1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


15.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

15.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

16. [postanowienia końcowe]

16.1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

16.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi mogą być w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiana w zakresie funkcjonalności Serwisu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany są dokonywane wyłącznie na przyszłość i nie mają zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmian. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca prześle tekst jednolity Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail, co jest jednoznaczne z wprowadzeniem informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, kontaktując się ze Sprzedawcą na jeden ze sposobów wskazanych w pkt 3.1. Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w tym terminie, przyjmuje się, że zmiany takie akceptuje.

16.3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

16.4.Wszelkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy.

Załącznik [1] formularz odstąpienia:
https://sklepdlalekarza.com/forms/pl/odstapienie_od_umowy.pdf

ver. 1.04. z dnia 4 stycznia 2022 roku

Wcześniejsze wersje dokumentów można znaleźć pod adresem:
https://sklepdlalekarza.com/pl/content/category/9-dokumenty-archiwalne


Kategorie